മുദ്ര ലോൺ: സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിനുള്ള മൈക്രോക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 40.82 കോടി വായ്പ അനുവദിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ 40.82 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 23.2 കോടിയിലധികം വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു. മുദ്ര യോജന (PMMY) എട്ട് വർഷം മുമ്പ് 2015-ൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ. ഈ പദ്ധതി സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വായ്പയിലേക്കുള്ള ഈട് സൗജന്യമായി ലഘൂകരിക്കുകയും താഴെത്തട്ടിൽ വലിയ തോതിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.  

കോർപ്പറേറ്റ് ഇതര, ഫാം ഇതര ചെറുകിട, സൂക്ഷ്മ സംരംഭകർക്ക് 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടി രഹിത മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുദ്ര സ്കീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന (PMMY) 2015 ഏപ്രിൽ 10 ന് ആരംഭിച്ചു. വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്.  

വിജ്ഞാപനം

സ്‌കീമിന് കീഴിലുള്ള വായ്പകൾ നൽകുന്നത് അംഗ വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ (എംഎൽഐകൾ), അതായത്, ബാങ്കുകൾ, നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾ (എൻബിഎഫ്‌സി), മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ (എംഎഫ്‌ഐ), മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടനിലക്കാർ. 

ഈ സ്കീം സൂക്ഷ്മ-സംരംഭങ്ങൾക്ക് വായ്പയിലേക്കുള്ള എളുപ്പവും തടസ്സരഹിതവുമായ ആക്സസ് പ്രാപ്തമാക്കുകയും നിരവധി യുവ സംരംഭകരെ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ 68% വനിതാ സംരംഭകരുടേതും 51% അക്കൗണ്ടുകൾ SC/ST, OBC വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സംരംഭകരുടേതുമാണ്.  

രാജ്യത്തെ വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകർക്ക് വായ്പയുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ലഭ്യത, നൂതനത്വത്തിനും പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ വർദ്ധനവിനും കാരണമാവുകയും താഴെത്തട്ടിൽ വൻതോതിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. 

രാജ്യത്തെ സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വായ്പയിലേക്കുള്ള ഈടില്ലാതെ സൗജന്യ പ്രവേശനം നൽകാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് സമൂഹത്തിലെ സേവനമില്ലാത്തതും താഴ്ന്നതുമായ വിഭാഗങ്ങളെ സ്ഥാപന വായ്പയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് MSME സംരംഭങ്ങളെ ഔപചാരിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും വളരെ ഉയർന്ന ചിലവുള്ള ഫണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പണമിടപാടുകാരുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ പരിപാടി മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് - ബാങ്കിംഗ് ചെയ്യാത്തത്, സുരക്ഷിതമല്ലാത്തത് സുരക്ഷിതമാക്കൽ, ഫണ്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഫണ്ടിംഗ്. എഫ്‌ഐയുടെ മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങളിലൊന്ന് - ഫണ്ടിംഗ് ദി അൺഫണ്ടഡ്, ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പിഎംഎംവൈ മുഖേനയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.  

ഫിനാൻസിന്റെ ആവശ്യകതയും ബിസിനസിന്റെ കാലാവധിയുടെ ഘട്ടവും അടിസ്ഥാനമാക്കി വായ്പകളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശിശു (₹50,000/- വരെയുള്ള വായ്പ), കിഷോർ (₹ 50,000/- ന് മുകളിലും ₹ 5 ലക്ഷം വരെയുള്ള വായ്പകൾ), തരുൺ (₹ 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും ₹ 10 ലക്ഷം വരെയുള്ള വായ്പകൾ). 

വർഗ്ഗം വായ്പകളുടെ എണ്ണം (%) അനുവദിച്ച തുക (%) 
ശിശു 83% 40% 
കിഷോർ 15% 36% 
തരുൺ 2% 24% 
ആകെ 100% 100% 

കോഴിവളർത്തൽ, ഡയറി, തേനീച്ച വളർത്തൽ മുതലായ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ഉൽപ്പാദനം, വ്യാപാരം, സേവന മേഖലകളിലെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ടേം ലോൺ, ഫിനാൻസിംഗിന്റെ പ്രവർത്തന മൂലധന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് വായ്പ നൽകുന്നത്.   

ആർബിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പലിശ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തന മൂലധന സൗകര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പണത്തിന് മാത്രമേ പലിശ ഈടാക്കൂ. 

**** 

വിജ്ഞാപനം

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി നൽകുക!
നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക

സുരക്ഷയ്ക്കായി, Google-ന് വിധേയമായ Google-ന്റെ reCAPTCHA സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം ആവശ്യമാണ് സ്വകാര്യതാനയം ഒപ്പം ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ.

ഈ നിബന്ധനകൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.