ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി: വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ലേലം (ഇഷ്യു/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ) പ്രഖ്യാപിച്ചു

'ന്യൂ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി 2026', 'ന്യൂ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി 2030', '7.41% ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി 2036', '7.40% ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി 2062' എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ലേലം (ഇഷ്യൂ/വീണ്ടും ഇഷ്യൂ) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് (GoI) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരം:

(i) ഏകീകൃത വില രീതി ഉപയോഗിച്ച് വിളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലേലത്തിലൂടെ 2026 കോടി രൂപയുടെ (നാമമാത്രമായ) "പുതിയ സർക്കാർ സുരക്ഷ 8,000",  

വിജ്ഞാപനം

(ii) ഏകീകൃത വില രീതി ഉപയോഗിച്ച് വിളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലേലത്തിലൂടെ ₹ 2030 കോടി (നാമമാത്രമായ) വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തുകയ്ക്ക് "പുതിയ സർക്കാർ സുരക്ഷ 7,000",  

(iii) "7.41% ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി 2036", ഏകീകൃത വില രീതി ഉപയോഗിച്ച് വില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലേലത്തിലൂടെ ₹12,000 കോടി (നാമമാത്ര) വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തുകയ്ക്ക്  

(iv) "7.40% ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി 2062", ഒന്നിലധികം വില രീതി ഉപയോഗിച്ച് വില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലേലത്തിലൂടെ ₹12,000 കോടി (നാമമാത്രമായ) വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തുകയ്ക്ക്.  

Rs. വരെ അധിക സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ GoI ഉണ്ടായിരിക്കും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഓരോ സെക്യൂരിറ്റിക്കും 2,000 കോടി.  

13 ഏപ്രിൽ 2023ന് (വ്യാഴം) മുംബൈ ഫോർട്ടിലെ മുംബൈ ഓഫീസിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ലേലം നടത്തുന്നത്. 

സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ലേലത്തിൽ നോൺ-മത്സര ബിഡ്ഡിംഗ് സൗകര്യത്തിനുള്ള സ്കീം അനുസരിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വിൽപ്പനയുടെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തുകയുടെ 5% വരെ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുവദിക്കും. 

ലേലത്തിനായുള്ള മത്സരപരവും അല്ലാത്തതുമായ ബിഡ്ഡുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോർ ബാങ്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ (ഇ-കുബേർ) സംവിധാനത്തിൽ 13 ഏപ്രിൽ 2023-ന് സമർപ്പിക്കണം. മത്സരേതര ബിഡ്ഡുകൾ രാവിലെ 10:30-നകം സമർപ്പിക്കണം. കൂടാതെ 11:00 am, മത്സര ബിഡ്ഡുകൾ രാവിലെ 10:30 നും 11:30 നും ഇടയിൽ സമർപ്പിക്കണം. 

ലേലത്തിന്റെ ഫലം 13 ഏപ്രിൽ 2023-ന് (വ്യാഴം) പ്രഖ്യാപിക്കും, വിജയിച്ച ലേലക്കാർ പണം അടയ്ക്കുന്നത് 17 ഏപ്രിൽ 2023-ന് (തിങ്കളാഴ്‌ച) ആയിരിക്കും. 

2018 ജൂലൈ 19-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ RBI/25-24/2018 പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച 'കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇടപാടുകൾ' എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സെക്യൂരിറ്റികൾ "ഇഷ്യു ചെയ്യുമ്പോൾ" ട്രേഡിംഗിന് യോഗ്യരായിരിക്കും. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി. 

*** 

വിജ്ഞാപനം

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി നൽകുക!
നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക

സുരക്ഷയ്ക്കായി, Google-ന് വിധേയമായ Google-ന്റെ reCAPTCHA സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം ആവശ്യമാണ് സ്വകാര്യതാനയം ഒപ്പം ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ.

ഈ നിബന്ധനകൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു.